INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „nařízení“)

Název:             Centrum prenatální diagnostiky s.r.o.

IČ:                   25529897

Sídlo:               Veveří 476/39, 602 00 Brno

Pobočka Znojmo: Jana Palacha 11, 669 02 Znojmo

Telefon:           722 984 959

E-mail:             info@znojmo-prenatal.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ:

Krejčí, Rajf & partneři, s.r.o., advokátní kancelář Mgr. Vladimír Rajf, e-mail: dpo@ak-kr.cz, tel: +420 543 234 611

(dále jen jako „správce osobních údajů“ nebo „správce“)

 1. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a při poskytování zdravotních služeb zpracovává osobní údaje pacientů jakožto subjektů údajů.

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb správce osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • osobní identifikační údaje (např. jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo atd.);
 • kontaktní údaje (např. adresa, e-mail, telefon);
 • informace o zdravotním stavu.

III. Účely zpracování osobních údajů

Účelem, tj. důvodem, proč správce zpracovává osobní údaje pacientů, jsou:

 • poskytování zdravotních služeb;
 • spolupráce se zdravotními pojišťovnami při vykazování hrazených zdravotních služeb;
 • vyúčtování zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění;
 • vedení zdravotnické dokumentace dle platných právních předpisů;
 • sdělování údajů o zdravotním stavu;
 • administrace poskytování zdravotních služeb pacientům;
 • vedení daňové a účetní evidence dle platných právních předpisů.
 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje pacientů, jelikož je to nezbytné z důvodů plnění smlouvy (např. smlouvy o péči o zdraví) a plnění zákonných povinností (zejména podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů), tj. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b, c) nařízení a současně v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) nařízení.

 1. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů pacientů mohou být:

 • správce osobních údajů jakožto poskytovatel zdravotních služeb;
 • další poskytovatelé navazujících zdravotních služeb podle potřeb nebo požadavků pacienta;
 • orgány veřejné moci;
 • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • zpracovatelé na základě písemných smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením.

Osobní údaje pacientů mohou být předány do zahraničí spolupracujícím poskytovatelům navazujících zdravotních služeb podle potřeb nebo požadavků pacienta.

 1. Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává údaje o zdravotním stavu pacientů po dobu stanovenou zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy (zejména vyhláškou č. 98/2012, Sb., o zdravotnické dokumentaci). Další osobní údaje pacientů správce osobních údajů zpracovává po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech nebo po dobu, po kterou bude pacient u správce osobních údajů registrován, resp. do jednoho roku ode dne, v němž subjekt údajů přestane být pacientem správce.

VII. Práva pacientů

Pacienti mají v souvislosti se svými osobními údaji vůči správci následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů, který se ovšem vztahuje jen na osobní údaje, které správce zpracová k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje zpracovávané za účelem poskytování zdravotních služeb správce vymazat nesmí;
 • právo na omezení zpracování, jestliže pacient:
 • popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • odmítá výmaz protiprávně zpracovávaných osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití;
 • požaduje údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a správce je již nepotřebuje;
 • vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda je zpracování oprávněné, resp. zda oprávněné zájmy správce pro zpracování převažují nad zájmy pacienta;
 • právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů, které ovšem může být využito pouze ohledně těch údajů, které správce zpracovává automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy s pacientem. Údaje zpracovávané za účelem poskytování zdravotních služeb může správce poskytnout jen pacientům, osobám oprávněným nahlédnout do zdravotnické dokumentace dle platných právních předpisů, příp. dalším poskytovatelům zdravotních služeb nebo orgánům veřejné moci;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou může pacient vznést na kontaktních údajích správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů (vše uvedeno výše);
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se pacient domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může být podána u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.

VIII. Poučení pacientů

Správce osobních údajů má podle právních předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb právo znát osobní údaje pacientů a tyto zpracovávat, neboť v opačném případě by nemohl poskytovat zdravotní služby. Z tohoto důvodu mají pacienti povinnost osobní údaje na žádost nebo výzvu správce osobních údajů poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů zapříčiní, že správce osobních údajů nebude moci takovému pacientovi poskytnout zdravotní služby, v důsledku čehož může dojít k poškození zdraví dotyčného pacienta nebo k přímému ohrožení jeho života. Povinnost poskytnout osobní údaje se týká i zákonného zástupce pacienta nebo jeho opatrovníka.

Ve Znojmě dne 25. 5. 2018

Centrum prenatální diagnostiky s.r.o.