Ultrasound in Obstetrics and t Gynecol 2020

Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com)

Nová infekce koronaviry a těhotenství

H. YANG1,2, C. WANG1,2 a L. C. POON3 *

Úvod :

Nová infekce koronaviry (COVID-19) představuje globální ohrožení veřejného zdraví. Od prvního

případu COVID-19 v prosinci 2019 se infekce rychle rozšířila do zbytku Číny a dále. Diagnóza COVID-

19 je založena¨na epidemiologické expozici, klinických projevech, laboratorních výsledcích, nálezů

počítačové tomografie (CT) hrudníku a pozitivním výsledku testu COVID-19 na základě kvantitativní

reverzní transkripční polymerázové řetězové reakce (qRT-PCR) analýzou vzorků z dýchacích cest.

Klinický projev infekce COVID-19 během těhotenství

Těhotenství je fyziologický stav, který predisponuje ženy k virovým infekcím. Kvůli fyziologickým

změnám v jejich imunitě a kardiopulmonálním systému u těhotných žen lze očekávat u těhotných

závažnější průběh onemocnění, nicméně se zatím se zdá, že infekce COVID-19 u zěhotných je

méně závažná ve srovnání s infekcí SARS.

Chen a kol hondotili klinický průběh u devíti těhotných žen s laboratorně potvrzenou infekcí

COVID-19 ve třetím trimestru. Symptomy zahrnovaly hlavně horečku a kašel. Dalšími příznaky byly

bolesti svalů, malátnost, bolestí v krku, průjem a dušnost.

Data z laboratorních zkoušek ukázala , že většina pacientů měla lymfopenii, zvýšený C-reaktivní

protein nález a nález na CT hrudníku.

Těhotenské komplikace, které se objevily po nástup infekce COVID-19 zahrnoval y fetální hypoxii u

dvou z devíti pacientek a předčasný odtok plodové vody u dalších dvou pacientek. Žádná pacientka

neměla těžkou pneumonii COVID-19 a nezemřela.

Perinatální výsledky a riziko vertikálního přenosu v těhotenství s infekcí COVID-19

Hlavní otázkou je, zda dochází k přenosu viru z matky na dítě.

Ačkoli se čtyři novorozenci narodili předčasně, žádný předčasný porod nebyl v přímé souvislosti

s infekcí COVID-19. Všech devět z těchto těhotných žen porodilo císařským řezem do 7 dnů od

projevů infekce.

Vyšetření plodové vody, pupečníkové krve a novorozeneců byly negativní pro COVID-19 což

naznačuje, že zatím nebyl u nakažených žen prokázán vertikálním přenos infekce z matky na plod .

Rovněž se zdá, že nehrozí žádné riziko vertikálního přenosu při kojení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o kontaktní infekci, jsou v současné době novorozenci odděleni od

infikovaných matek nejméně po dobu 14 dnů. Jakmile testy potvrdí negativitu na COVID-19, je

kojení možné .

V současnosti neexistují žádné údaje o možných perinatálních komplikacích jako je potrat,

vrozené vady, omezení růstu plodu a předčasného porodu při infekci COVID-19 během prvního

nebo druhého trimestru těhotenství.

Nedávná studie Zheng et al. prokázala, že receptor angiotensin-konvertujícího enzym 2 (ACE2)

má velmi nízkou expresi téměř ve všech buňkách tzv. fetomaternánlní bariery, což naznačuje, že tyto

buňky nejsou potenciálně citlivé k infekci COVID-19. Je pravděpodobné, že infekce COVID-19

během těhotenství nevede k transplacentárnímu vertikálnímu přenosu.

Toho času jsou dostupné klinické údaje o COVID-19 infekce v těhotenství velmi omezené a většina

přpadů, které jsou k dispozici se týká těhotných ve třetím trimestru těhotenství.

Perinatání péče

Infekce COVID-19 je vysoce nakažlivá. Není jasné, zda vaginální porod zvyšuje riziko

přenosu z matky na dítě během porodu. Protože samotný COVID-19 je přenášen prostřednictvím

respiračních kapiček, je přenos infekce na novorozence po porodu velmi pravděpodobný .

Závěr :

Dle dostupných klinických a výzkumných dat v současné době neexistuje důkaz, že by těhotné ženy

byly náchylnější k infekci COVID-19 jak netěhotné ženy.

V současné době neexistují také žádné důkazy o vertikálním přenosu COVID-19 z matky na dítě při

infekci matky v třetím trimestru .

Způsob a vedení porodu by měl být přísně individualizovaný na základě klinických dat, gestačního stáří

a klinického stavu těhotné

Total Page Visits: 1339 - Today Page Visits: 1